Podpora zemědělství jako jednoho z klíčových nástrojů v boji proti hladu

Problematika hladu a nedostatku potravin pramení z celé škály příčin. Za některé si mohou lidé sami (např. politické konflikty, chudoba, přelidnění nebo degradace půdy), jiné s sebou přináší např. klima daného území. Při řešení této problematiky je proto stejně tak důležité přijmout celou řadu opatření, která mohou situaci společně dlouhodobě změnit. Zemědělství je zcela jistě jednou z klíčových oblastí, které se na řešení potravinové krize z dlouhodobého hlediska efektivně podílí.

Objem domácí zemědělské výroby

Země, které zaznamenaly snížení potravinového nedostatku, mají společné zvýšení objemu domácí zemědělské výroby. Podívejme se, co je pro růst klíčové a v jakých aspektech je zapotřebí zemědělství dané země podpořit.

Gramotnost a řízení lidských zdrojů

Vzdělání obyvatelstva a řízení zdrojů jsou základní nutností, jak vytvořit fungující zemědělství, které zajistí dostatek potravin. Chudoba, jako jedna z nejdůležitějších příčin hladu, vyvolává začarovaný kruh bídy. Nedostatek financí nedovoluje místním farmářům získat potřebné znalosti, takže velmi často dosahují bídných výnosů ze své práce. Je tedy nutné investovat do jejich vzdělání, aby se naučili např. správnému používání hnojiv chránící úrodu.

Vlastnictví půdy

Problém chudoby a nedostatku potravin najdeme samozřejmě zejména ve venkovských oblastech rozvojových zemí. Stěžejním problémem je nedostatek půdy a chybějící vlastnická práva. Většina zemědělců nemá žádnou jistotu půdy – mohou o ni kdykoliv přijít. Pokud by došlo k reformě vlastnických práv, zvedl by se příjem domácností a zlepšila by se jejich potravinová situace. Z dlouhodobého pohledu by pak mohlo dojít k efektivnějšímu pěstování plodin a zvýšení počtu pracovních míst.

Rozvoj nových technologií a investice

Větší produkce potravin vyžaduje lepší mechanizaci a obecně rozvoj technologií. Bez potřebných strojů není možné obdělávat dostatečné množství půdy a starat se o sklizeň. Rovněž je nutné celý proces „dotáhnout“ a investovat také do skladovacích zařízení. Ruku v ruce s tím se objevuje nutnost zajistit, zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu dané země. Zde už samozřejmě narážíme na rozhodující oblast, a to je nutnost dobrého cílení soukromých či veřejných investic. Pouze díky kombinaci výše uvedených kroků je možné dosáhnout vyšší produktivity, tedy i zisku a přístupu k potravinám.

Výnosné zemědělství jako součást balíku opatření

Je zřejmé, že fungující a rozvíjející se zemědělství je jedním ze stěžejních mechanismů v boji proti hladu. V zemích, které čelí nedostatku potravin, je velmi často nutné změnit i ty nejzákladnější principy hospodaření – provést pozemkovou reformu a naučit farmáře, jak se efektivně starat o plodiny. Stejně tak důležité je získání investic, díky kterým lze zkvalitnit infrastrukturu, postavit zemědělské budovy nebo rozšířit příslušnou mechanizaci.

Aby došlo k vyřešení potravinového nedostatku, je nutné také podpořit hospodářský růst země nebo zvýšení importu potravin. Nedílnou součástí opatření je i politická stabilizace, zavedení demokracie a v některých zemích i zvážení opatření proti prudkému populačnímu růstu.